Springe direkt zu Inhalt

[4]Pseudorotaxanes with Remarkable Self-Sorting Selectivities

W. Jiang, D. Sattler, K. Rissanen, C.A. Schalley – 2011

Titel
[4]Pseudorotaxanes with Remarkable Self-Sorting Selectivities
Verfasser
W. Jiang, D. Sattler, K. Rissanen, C.A. Schalley
Datum
2011
Kennung
10.1021/ol201618f
Quelle/n
Zitierweise
Org. Lett. 2011, 13, 4502-4505
Art
Text
dfg_logo