Springe direkt zu Inhalt

Integrative Self-Sorting: Construction of a Cascade-Stoppered Hetero[3]Rotaxane.

W. Jiang, H.D.F. Winkler, C.A. Schalley – 2008

Titel
Integrative Self-Sorting: Construction of a Cascade-Stoppered Hetero[3]Rotaxane.
Verfasser
W. Jiang, H.D.F. Winkler, C.A. Schalley
Datum
2008
Kennung
10.1021/ja806009d
Quelle/n
Zitierweise
J. Am. Chem. Soc. 2008,130,13852-13853.
Art
Text
dfg_logo